Trends en ontwikkelingen in e-commerce en goederstroom - LogistiekeSystemen.nl

Trends en ontwikkelingen in e-commerce en goederstroom

E-commerce maakt het mogelijk dat consumenten en bedrijven sinds ruim 15 jaar op een compleet nieuwe manier kunnen kopen. Operationele processen, die er voor zorgen dat de eindafnemer over het gekochte product kan beschikken, zijn door e-business ingrijpend veranderd. In alle schakels van de goederenstroom zijn die veranderingen merkbaar, maar vooral in de qua kosten belangrijkste schakel: het traject tussen een distributiecentrum en de eindafnemer. De belangrijkste ontwikkelingen in e-commerce en goederenstroom leest u hieronder.
 

Toename e-commerce

De sterke toename van e-commerce in retail heeft verregaande consequenties voor de supply chain processen tussen producent en consument. De ontkoppeling van het plaatsen van een order en de operationele afhandeling daarvan geeft een ongelimiteerd aantal mogelijkheden om de orderafhandeling en goederenstroom zo snel en efficiënt mogelijk te laten plaatsvinden. Internet biedt de mogelijkheid aan consumenten om wereldwijd te kopen. De e-commerce ontwikkelingen van retailer naar consument (business to consumer, b2c) hebben een grote invloed op de manier en de services waarmee organisaties met elkaar zaken doen (business to business, b2b).

Hoog serviceniveau

De online consument is snel tempo een ervaren inkoper aan het worden, die hoge eisen stelt aan het oriëntatie- en selectieproces in een webshop. Daarnaast verwacht de consument dat een hoog serviceniveau wordt gerealiseerd in de goederenstroom bij aflevering van het product.

Nieuwe werkelijkheid

De ontkoppeling door e-commerce van aankoop en operationele afhandeling leidt ertoe dat alle organisaties die werkzaam zijn in de ketens van producent naar consument gedwongen worden zich te bezinnen op missie, visie, strategie, procesinrichting, besturing, systemen en organisatie. Dit geldt niet alleen voor retailers. Ook producenten moeten anticiperen op deze nieuwe ‘vermarktingswerkelijkheid’. Dat geldt ook voor de logistieke dienstverleners, die voor een goede goederenstroom waarde toevoegen in distributiecentra. Het geldt zeker ook voor de distributiebedrijven, die op het sterk gestegen serviceniveau goederen af moeten leveren bij bedrijven en consumenten.

Complexiteit

Vooral op ICT gebied is de complexiteit rond e-commerce en goederenstromen sterk toegenomen door veel systemen, die met elkaar samenhangen. Voor retailers, producenten, logistieke dienstverleners in warehousing en distributie ligt er in de komende jaren een forse uitdaging om de ICT structuur overzichtelijk, transparant en flexibel in te richten.

Track & trace

De retailer is primair verantwoordelijk voor het verschaffen van track & trace informatie aan de afnemer. E-commerce is onlosmakelijk verbonden met track & trace, het transparant kunnen volgen van de orderafhandeling en goederenstroom, vanaf het moment dat de order is geplaatst tot en met het eventueel retourzenden van de order na ontvangst. Uiteraard worden veel track & trace gegevens vastgelegd door dienstverlenende organisaties in de supply chain (met name producenten, logistieke dienstverleners in warehousing en distributie) . Einddoel van ICT architectuur moet zijn, dat al deze track & trace gegevens beschikbaar worden gesteld aan de retailer.

Flexibele afleveropties

De online koper (bedrijf of consument) wil kunnen kiezen uit afleveropties. Distributiebedrijven moeten deze klantgerichte afleveropties en servicelevels mogelijk maken. Het is de verantwoordelijkheid van de webshops om de webshop checkout zodanig in te richten, dat de afnemer op een eenvoudige manier een keuze kan maken uit de aangeboden afleveropties. Het is in het belang van de distributiebedrijven zelf als zij een actieve samenwerking op gang brengen en in stand houden met retailorganisaties om actief te ondersteunen in de realisatie van eenvoudige en flexibele ICT oplossingen voor de logistieke checkout.

Distributieplanning

E-commerce dringt steeds meer door tot specifieke productgroepen met een “lastige afleverlogistiek”, bijvoorbeeld de 2-mans distributie van wasmachines. Deze distributiewijze vraagt, gezien de kosten en gewenste services, om een kwalitatief zeer hoogwaardige distributieplanning. Extra complicerende factor voor een retailer is dat het assortiment veelal bestaat uit een mix van eenvoudige pakketdistributie en van lastige productdistributie. De ICT uitdaging voor de retailer is om, ondanks verschillende aflevermethoden, in de “control-room” te blijven zitten. Lastige afleverlogistiek vraagt een zorgvuldige afweging van zelf doen of uitbesteden.

E-fulfilment en data

Data uit de e-fulfilmentprocessen leveren een goudmijn op. Door data om te zetten in managementinformatie kan een proces van constante verbetering aan het rollen worden gebracht. Een goed functionerend e-fulfilment dashboard is essentieel voor het bereiken van een customer-excellence-niveau. Het is noodzakelijk dat logistieke dienstverleners in warehousing en distributie actief met de retailer samenwerken in dataverzameling en –verwerking. Voor optimalisatie van e-commerce en de goederenstroom is goede data essentieel.

Dit is een bijdrage van ComUnit, kennispartner van het ICT informatiecentrum.
ComUnit | Schweitzerlaan 16 | 1187 JD Amstelveen |
Telefoon: +31 (0)88 612 68 56 | E-mail: sales@com-unit.com | Comunit.nl